SETT@Home Challenge – week 4

Beste SETT’ers,

Het is tijd voor challenge vier! 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor donderdag 7 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 4

1. Challenge:

2. Filmpje “Hilarious Table Tennis Point”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

9: a) Je hebt geen toestemming nodig en mag zelf bepalen of je met forehand of backhand serveert.

10: b) Het zou kunnen de je moet wisselen met serveren als je 2 punten maakt, maar dat hangt van de stand af en als je beiden een punt maakt moet je ook wisselen. Als de gamestand 3-2 is en je maakt 2 punten moet je niet wisselen. Je moet of beiden een even getal hebben, of beiden een oneven getal dan wisselt de service.

11: a) Je mag één keer per set (partij) een time-out aanvragen. Dus niet iedere game. Dat kan in de vijfde game van een set.

12: b) Een blessurebehandeling mag maximaal 10 minuten duren. Als iemand dan niet verder kan spelen volgt opgave.

Vraag 13:

Bij iedere servicewissel in het dubbelspel wordt

  1. De vorige serveerder de ontvanger
  2. De vorige ontvanger de serveerder

Vraag 14:

Telkens als jij klaar staat om te serveren, steekt je tegenstander zijn hand op. Wat doet de scheidsrechter?

  1. Niets, je kunt dus gewoon serveren
  2. Hij roept ‘Let’ en waarschuwt de tegenstander wegens onsportief gedrag

Vraag 15:

Een aanvaller speelt tegen een verdediger. De aanvaller slaat zo hard dat de verdediger over het hekje heen moet stappen om de bal terug te kunnen slaan. Wat doet de scheidsrechter?

  1. Niks, want de rally gaat gewoon door
  2. Punt voor de aanvaller, want de verdediger gaat buiten het speelveld
  3.  
  4.  

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

It’s time for challenge four! 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Do this before Thursday 7 May, because the next day a new challenge will appear!


In addition, please send us a request to let us know what you think of these mails and challenges so far. Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message.
Thanks in advance!

Good luck !!
With kind regards,

The SETT trainers

SETT home training week 4

1. Challenge:
see above   

2. Clip “Hilarious Table Tennis Point”
see above

3. Questions
Last week’s answers were: 

9: a) You don’t need permission and you can decide for yourself whether to serve with forehand or backhand. 

10: b) You might have to switch to serving if you make 2 points, but that depends from the score and if you both make a point you also have to switch. If the game mode is 3-2 and you make 2 points you should not switch. You must either have an even number, or both have an odd number, then the service will change.

11: a) You may request a time-out once per set (game). So not every game. This is possible in the fifth game of a set.

12: b) An injury treatment may last a maximum of 10 minutes. If someone cannot continue playing, he is to forfeit.

Question 13: 
At each service change in doubles: 
a. The previous server becomes the receiver. 
b. The previous receiver becomes the server

Question 14: 
Whenever you are ready to serve, your opponent raises his hand. What the referee does?

a. Nothing, so you can just serve 
b. He calls “Let” and warns the opponent because of unsportsmanlike behavior

Question 15:
An attacker plays against a defender. The attacker hits so hard that the defender must step over the gate to hit the ball back. What the referee does? 

a. Nothing, because the rally continues as usual 
b. Point for the attacker, because the defender goes out of the field 

Very good luck !!!