SETT@Home Challenge – Week 2

For English, see below

Beste SETT’ers,

Daar is ‘ie dan, de tweede SETT@Home challenge! Je vindt ‘m hieronder. Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen.Doe dit voor donderdag 23 april, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! Heb je daarnaast nog tips of opmerkingen voor ons betreffende deze challenges? Laat het dan zeker horen! 

Heel veel plezier gewenst!! 

Met vriendelijke groet,De SETT-trainers

SETT thuistraining week 2

1. Challenge:https://www.youtube.com/watch?v=KmiAS7BIyw0  

2. Filmpje “Timo Boll Hand Switch”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

1: c) Je moet minimaal 16 cm opgooien

2: d) Er is nog geen punt gemaakt, dus neemt de scheidsrechter geen beslissing.

3: b) Je mag geen wedstrijd met een trainingsvest aan spelen

4: a) Een smash die na de stuit tegen het plafond komt, telt als tweede stuit en de bal mag maar één keer stuiteren

Vraag 5:

Je staat klaar om te serveren. Waar moet je op letten?

 1. Dat de bal stil ligt op de palm van je hand
 2. Dat de bal stil ligt boven het speelvlak
 3. Dat de bal stil ligt op de vingers van je hand

Vraag 6:
Je bent de eerste game begonnen met serveren. Wie mag de tweede game beginnen met serveren?

 1. Jij
 2. Je tegenstander

Vraag 7:
Bij de service dient de bal:

 1. Voor het lichaam van de serveerder geraakt te worden
 2. Buiten de denkbeeldige verlenging van de zijlijnen geslagen te worden
 3. Geslagen te worden terwijl hij daalt
 4. Binnen een hoek van 45 graden van de verticaal opgegooid te worden

Vraag 8:
Welke stelling is juist met betrekking tot de tijdregel?

 1. Als de tijdregel eenmaal is ingegaan zullen alle volgende games in die set volgens de tijdregel worden gespeeld
 2. Bij de tijdregel scoort de serveerder een punt zodra de ontvanger voor de dertiende keer achter elkaar in één rally een goede terugslag maakt
 3. De tijdregel treedt in werking als één van de speler vraagt om toepassing van de tijdregel
 4. De tijdregel treedt in werking zodra in een game 10 minuten speeltijd zijn verstreken

Heel veel succes gewenst!!!
+++

English:

There it is, the second SETT @ Home challenge! You can find it below. Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or sending a message to Boy. 

Do this before Thursday April 23th, because the next day a new challenge will appear!

Do you have any tips or comments for us regarding these challenges? Let us please know!

We wish you lots of fun !!
With kind regards, The SETT trainers

+++
SETT Home training week 2

3. Questions: 

Last week answers were:

1: c) The ball must be thrown up at least 16 cm
2: d) No point has been made yet, so the referee makes no decision.
3: b) You may not play a match wearing a training jacket
4: a) A smash that hits the ceiling after the bounce counts as the second bounce and the ball may only bounce once

Question 5:
You are ready to serve. What do you have to keep in mind? 
a. The ball is laying still on the palm of your hand
b. The ball is laying still above the table
c. The ball is laying still on the fingers of your hand

Question 6:
You started serving the first game. Who may start serving the second game?
a. You
b. Your opponent

Question 7: 
When serving, the ball has to be:
a. Hit in front of the server’s body
b. Hit outside the imaginary extension of the table sidelines
c. Hit as it descends
d. Thrown up in a 45 degree angle 

Question 8:
Which statement is true regarding the time rule?

a. Once the time rule has started, all subsequent games in that set will be played according to the time rule.
b. When the time rule is in play, the server scores a point once the receiver has returned the ball correctly for the thirteenth time in a row.
c. The time rule comse into play when one of the players requests to apply the time rule.
d. The time rule comes into play as soon as 10 minutes of playing time have elapsed in a game.

Good luck !!!