SETT@Home Challenge – week 4

Beste SETT’ers,

Het is tijd voor challenge vier! 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Doe dit voor donderdag 7 mei, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!

Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,

De SETT-trainers


SETT thuistraining week 4

1. Challenge:

2. Filmpje “Hilarious Table Tennis Point”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

9: a) Je hebt geen toestemming nodig en mag zelf bepalen of je met forehand of backhand serveert.

10: b) Het zou kunnen de je moet wisselen met serveren als je 2 punten maakt, maar dat hangt van de stand af en als je beiden een punt maakt moet je ook wisselen. Als de gamestand 3-2 is en je maakt 2 punten moet je niet wisselen. Je moet of beiden een even getal hebben, of beiden een oneven getal dan wisselt de service.

11: a) Je mag één keer per set (partij) een time-out aanvragen. Dus niet iedere game. Dat kan in de vijfde game van een set.

12: b) Een blessurebehandeling mag maximaal 10 minuten duren. Als iemand dan niet verder kan spelen volgt opgave.

Vraag 13:

Bij iedere servicewissel in het dubbelspel wordt

 1. De vorige serveerder de ontvanger
 2. De vorige ontvanger de serveerder

Vraag 14:

Telkens als jij klaar staat om te serveren, steekt je tegenstander zijn hand op. Wat doet de scheidsrechter?

 1. Niets, je kunt dus gewoon serveren
 2. Hij roept ‘Let’ en waarschuwt de tegenstander wegens onsportief gedrag

Vraag 15:

Een aanvaller speelt tegen een verdediger. De aanvaller slaat zo hard dat de verdediger over het hekje heen moet stappen om de bal terug te kunnen slaan. Wat doet de scheidsrechter?

 1. Niks, want de rally gaat gewoon door
 2. Punt voor de aanvaller, want de verdediger gaat buiten het speelveld
 3.  
 4.  

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

It’s time for challenge four! 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy: boy_de_wilde@hotmail.com | 06-42106345. 

Do this before Thursday 7 May, because the next day a new challenge will appear!


In addition, please send us a request to let us know what you think of these mails and challenges so far. Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message.
Thanks in advance!

Good luck !!
With kind regards,

The SETT trainers

SETT home training week 4

1. Challenge:
see above   

2. Clip “Hilarious Table Tennis Point”
see above

3. Questions
Last week’s answers were: 

9: a) You don’t need permission and you can decide for yourself whether to serve with forehand or backhand. 

10: b) You might have to switch to serving if you make 2 points, but that depends from the score and if you both make a point you also have to switch. If the game mode is 3-2 and you make 2 points you should not switch. You must either have an even number, or both have an odd number, then the service will change.

11: a) You may request a time-out once per set (game). So not every game. This is possible in the fifth game of a set.

12: b) An injury treatment may last a maximum of 10 minutes. If someone cannot continue playing, he is to forfeit.

Question 13: 
At each service change in doubles: 
a. The previous server becomes the receiver. 
b. The previous receiver becomes the server

Question 14: 
Whenever you are ready to serve, your opponent raises his hand. What the referee does?

a. Nothing, so you can just serve 
b. He calls “Let” and warns the opponent because of unsportsmanlike behavior

Question 15:
An attacker plays against a defender. The attacker hits so hard that the defender must step over the gate to hit the ball back. What the referee does? 

a. Nothing, because the rally continues as usual 
b. Point for the attacker, because the defender goes out of the field 

Very good luck !!!

SETT@Home Challenge – week 3

Beste SETT’ers,

We zijn alweer bij de derde challenge beland! Zoals inmiddels bekend, vind je ‘m hieronder. 

Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen. 

Doe dit voor donderdag 30 april, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! 

Daarnaast bij deze graag het verzoek om ons te laten weten wat jullie tot op heden van deze mails en challenges vinden. 

Vinden jullie het leuk? Of juist niet? Wat kan beter? Laat het weten door op deze mail te reageren of een van de trainers een berichtje te sturen.

Alvast bedankt!Heel veel succes gewenst!! 

Met vriendelijke groet,De SETT-trainers


SETT thuistraining week 3
1. Challenge:

2. Filmpje “Table Tennis’ 10 Funniest Moments”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:
5: a) De bal moet stil liggen op je handpalm, dus niet op je vingers.
6: b) Elke game wisselt de persoon die begint met serveren.
7: c) Je gooit de bal 16 cm in de lucht en als de bal naar beneden valt mag je slaan.
8: a) De tijdregel is om wedstrijden niet te lang te laten duren. Als deze regel ingaat, is dat om de wedstrijdduur te beperken en geldt dus voor de rest van de partij

Vraag 9:
Je staat klaar om met je backhand op te slaan. Dan opeens bedenk je dat het beter is om met je forehand op te slaan. Mag je nog wisselen?

 1. Ja
 2. Nee
 3. Ja, mits je toestemming krijgt van de scheidsrechter
 4. Ja, mits je tegenstander niet protesteert

Vraag 10:
De service wisselt zodra een speler twee punten in zijn voordeel heeft gescoord.

 1. Waar
 2. Onwaar

Vraag 11:
Tijdens het dubbelspel bij een stand van 2-8 in de vijfde game begint je dubbelpartner te huilen. Mag je een time-out aanvragen?

 1. Ja
 2. Nee

Vraag 12:
Je speelt een prachtige rally. Je tegenstander valt aan en jij verdedigt vanuit tweede positie. Daarbij glijd je uit over de poot van het hekje. Je enkel doet zeer. Hoelang mag de blessurebehandeling duren?

 1. Zo kort mogelijk, maximaal 5 minuten
 2. Zo kort mogelijk, maximaal 10 minuten

Heel veel succes gewenst!!!

+++

Dear SETT’ers,

We have already reached the third challenge! As known by know, you can find it below. 

Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or appending Boy.Do this before Thursday April 30, because the next day a new challenge will appear!

In addition, we would like to ask what you think of these mails and challenges so far. 

Do you like it? Or not? What can be done better? Let us know by responding to this email or by sending one of the trainers a message. Thanks a lot!

Good luck !!
With kind regards, The SETT trainers
+++

SETT Home training week 3

3. Questions: 

Last week’s answers were:
5: a) The ball should be still on your palm, not on your fingers.
6: b) Each game changes the person who starts serving.
7: c) You throw the ball 16 cm in the air and if the ball falls down you can hit.
8: a) The time rule is not to let matches last too long. If this rule goes into effect, it is to limit the duration of the game and therefore applies to the rest of the gameQuestion 9:
You are ready to save with your backhand. Then suddenly you realize that it is better to serve with your forehand. Can you still change?
a. Yes
b. No
c. Yes, if you get permission from the referee
d. Yes, provided your opponent doesn’t protest

Question 10:
The person who serves changes as soon as a player has scored two points in his favor.
a. True
b. False

Question 11:
During the doubles at a score of 2-8 in the fifth game, your doubles partner starts crying. Can you request a time-out?
a. Yes
b. No

Question 12:
During a rally you get injured, but you feel you can continue after a treatment. How long can the injury treatment last?
a. As short as possible, maximum 5 minutes
b. As short as possible, maximum 10 minutes

Good luck once again!! 

SETT@Home Challenge – Week 2

For English, see below

Beste SETT’ers,

Daar is ‘ie dan, de tweede SETT@Home challenge! Je vindt ‘m hieronder. Vergeet niet je foto en antwoorden van de quiz op te sturen. Dit doe je door Boy te mailen of te appen.Doe dit voor donderdag 23 april, want de volgende dag verschijnt weer een nieuwe challenge! Heb je daarnaast nog tips of opmerkingen voor ons betreffende deze challenges? Laat het dan zeker horen! 

Heel veel plezier gewenst!! 

Met vriendelijke groet,De SETT-trainers

SETT thuistraining week 2

1. Challenge:https://www.youtube.com/watch?v=KmiAS7BIyw0  

2. Filmpje “Timo Boll Hand Switch”

3. Vragen

De antwoorden van vorige week waren:

1: c) Je moet minimaal 16 cm opgooien

2: d) Er is nog geen punt gemaakt, dus neemt de scheidsrechter geen beslissing.

3: b) Je mag geen wedstrijd met een trainingsvest aan spelen

4: a) Een smash die na de stuit tegen het plafond komt, telt als tweede stuit en de bal mag maar één keer stuiteren

Vraag 5:

Je staat klaar om te serveren. Waar moet je op letten?

 1. Dat de bal stil ligt op de palm van je hand
 2. Dat de bal stil ligt boven het speelvlak
 3. Dat de bal stil ligt op de vingers van je hand

Vraag 6:
Je bent de eerste game begonnen met serveren. Wie mag de tweede game beginnen met serveren?

 1. Jij
 2. Je tegenstander

Vraag 7:
Bij de service dient de bal:

 1. Voor het lichaam van de serveerder geraakt te worden
 2. Buiten de denkbeeldige verlenging van de zijlijnen geslagen te worden
 3. Geslagen te worden terwijl hij daalt
 4. Binnen een hoek van 45 graden van de verticaal opgegooid te worden

Vraag 8:
Welke stelling is juist met betrekking tot de tijdregel?

 1. Als de tijdregel eenmaal is ingegaan zullen alle volgende games in die set volgens de tijdregel worden gespeeld
 2. Bij de tijdregel scoort de serveerder een punt zodra de ontvanger voor de dertiende keer achter elkaar in één rally een goede terugslag maakt
 3. De tijdregel treedt in werking als één van de speler vraagt om toepassing van de tijdregel
 4. De tijdregel treedt in werking zodra in een game 10 minuten speeltijd zijn verstreken

Heel veel succes gewenst!!!
+++

English:

There it is, the second SETT @ Home challenge! You can find it below. Don’t forget to send in your photo and quiz answers. You can do this by emailing or sending a message to Boy. 

Do this before Thursday April 23th, because the next day a new challenge will appear!

Do you have any tips or comments for us regarding these challenges? Let us please know!

We wish you lots of fun !!
With kind regards, The SETT trainers

+++
SETT Home training week 2

3. Questions: 

Last week answers were:

1: c) The ball must be thrown up at least 16 cm
2: d) No point has been made yet, so the referee makes no decision.
3: b) You may not play a match wearing a training jacket
4: a) A smash that hits the ceiling after the bounce counts as the second bounce and the ball may only bounce once

Question 5:
You are ready to serve. What do you have to keep in mind? 
a. The ball is laying still on the palm of your hand
b. The ball is laying still above the table
c. The ball is laying still on the fingers of your hand

Question 6:
You started serving the first game. Who may start serving the second game?
a. You
b. Your opponent

Question 7: 
When serving, the ball has to be:
a. Hit in front of the server’s body
b. Hit outside the imaginary extension of the table sidelines
c. Hit as it descends
d. Thrown up in a 45 degree angle 

Question 8:
Which statement is true regarding the time rule?

a. Once the time rule has started, all subsequent games in that set will be played according to the time rule.
b. When the time rule is in play, the server scores a point once the receiver has returned the ball correctly for the thirteenth time in a row.
c. The time rule comse into play when one of the players requests to apply the time rule.
d. The time rule comes into play as soon as 10 minutes of playing time have elapsed in a game.

Good luck !!!

SETT@Home Challenge – Week 1

Beste SETT’ers, 

In onze laatste e-mail hebben wij al een klein tipje van de sluier opgelicht: We zijn namelijk druk bezig geweest met het verzorgen van tafeltennischallenges die jullie thuis kunnen doen.

Met trots en plezier, kunnen we jullie nu de eerste challenge aanbieden! Wat is de bedoeling?

 • Elke week krijgen jullie van ons, per e-mail, een nieuwe challenge. Elke e-mail volgt het format zoals hieronder. Deze challenge is door één van de trainers of oudere jeugdleden opgenomen. In het filmpje vertellen ze, en laten ze zien wat de bedoeling is; 
 • Als je meedoet aan de challenge, kan je naar Boy een foto opsturen met jouw score als bewijs dat je mee hebt gedaan aan de challenge. Elke week plaatsen we foto’s op de website van die degenen mee hebben gedaan. Wil je niet op de website komen met een foto? Geen probleem, laat dat gewoon even weten;
 • Naast de challenge, bevat iedere e-mail ook nog een leuk tafeltennisfilmpje of een professionele wedstrijdfragment die je kan bekijken;
 • Tot slot: Onderaan elke e-mail vinden jullie elke week drie vragen met betrekking tot de speelregels betreft tafeltennis. Deze vragen bereiden jullie voor op het spelregelbewijs dat straks iedereen met behalen die competitie wil gaan spelen. De vragen die wij sturen zijn meerkeuzevragen. Samen met de foto en score van de challenge, stuur je ook jouw antwoorden op deze vragen naar ons. Wij gaan deze antwoorden bijhouden. Degene die straks in juni de meeste vragen goed heeft, wint een prijs! In elke nieuwe e-mail komen bovendien de antwoorden van afgelopen week te staan, zodat je er ook nog iets van leert!

Dus… zijn jullie er klaar voor?? Hieronder vinden jullie de eerste challenge! 

Veel succes en plezier gewenst de komende weken!

Met sportieve groet,

De SETT-trainers

+++

SETT thuistraining week 1

1. Challenge:

https://www.youtube.com/watch?v=GjsepzmbIm0

2. Filmpje ‘Trick services’ 

3. Vragen:

Vraag 1:Hoe hoog moet je de bal bij de opslag minimaal opgooien?

 1. 12 cm
 2. 14 cm
 3. 16 cm
 4. 18 cm

Vraag 2:Tijdens de rally raakt de bal bij jouw terugslag de netpost. Daarna stuit hij op de tafelhelft van je tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Hij roept ‘Let’, de rally moet opnieuw worden gespeeld
 2. Hij stopt de rally en geeft een punt aan je tegenstander
 3. Hij stopt de rally en geeft een punt aan jou
 4. Hij laat doorspelen, want er is nog geen punt gescoord

Vraag 3:Het is de eerste wedstrijd van de dag en je vindt het nog wat koud. Mag je met een trainingsvest aan spelen?

 1. Ja
 2. Nee

Vraag 4:Je smasht de bal zo hard op de helft van je tegenstander, dat de bal na de stuit de verlichting raakt voordat hij terug kan slaan. Wat beslist de scheidsrechter?

 1. Punt voor jou, want je tegenstander maakt geen goede terugslag
 2. Punt voor de tegenstander wegens onsportief spel van jou
 3. Let, want je tegenstander krijgt niet de kans om terug te slaan

Heel veel succes gewenst!!!

+++

English:

Dear SETTers,
In our last e-mail, we mentioned it already : We have been busy arranging table tennis challenges that you can do at home.
It’s our pleasure, we can now offer you the first challenge! What do yo have to do?

 • Every week you will receive a new challenge from us, by email. Each email follows the format as seen below. This challenge was made up by one of the trainers or older youth members. In the video, they explain what the challenge is. Every video has English subtitles; 
 • If you participate in the challenge, you can send a photo to Boy with your score as proof that you participated in the challenge. Every week we post photos on the website of those who participated. Don’t want to have your a picture of you on the website? No problem, just let us know; 
 • In addition to the challenge, each email also contains a fun table tennis clip or a clip from a professional table tennis match that you can watch;
 • And finally: At the bottom of each email you will find three questions regarding the rules of play, concerning table tennis. The questions we send are multiple choice questions. All questions are directly translated from Dutch by us, so hopefully the translation makes a bit sense. Together with the photo and score of the challenge, you also send your answers to these questions to us. We will keep these answers. The person who will have the most questions answered correctly in June will win a prize! In addition, each new e-mail will contain the answers from last week.

So … are you ready ?? Below you will find the first challenge!

Good luck and have fun in the coming weeks!
With best regards,
The SETT trainers

+++

SETT home training week 1

3. Questions: 

Question 1: How high should you toss the ball at least when you serve? 

a. 12 cm
b. 14 cm
c. 16 cm
d. 18 cm

Question 2: During the rally, the ball hits the net post during your return. Then it bounces on your opponent’s table half. What does the referee decide?
a. He shouts “let”, the rally has to be played again
b. He stops the rally and gives a point to your opponent
c. He stops the rally and gives a point to you
d. He continues the play, because no point has been scored yet


Question 3: It is the first game of the day and you still find it a bit cold. Can you play, wearing a training jacket? 

a. Yes
b. No


Question 4: You smash the ball so hard on your opponent’s half that the ball hits the ceiling after the bounce and before your opponent can return the ball. What does the referee decide? 

a. Point for you because your opponent doesn’t return the ball

b. Point for the opponent because of unsportsmanlike play by you, because your opponent will cannot return the ball

Good luck !!!

SETT@Home

We kunnen op dit moment helaas niet tafeltennissen in de zaal, maar we kunnen in en om het huis natuurlijk wel aan de slag. Hou je mailbox in de gaten, want vanaf as dinsdag ga je wekelijks de SETT@home nieuwsbrief ontvangen.

Corona: SETT gesloten/closed tot 1 juni

For English, see below

Beste leden,

Zoals beloofd zouden wij met een update komen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zouden plaatsvinden betreft het coronavirus. Bij deze een update betreffende de nieuwe maatregelen die de NTTB heeft genomen naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag. SETT volgt de NTTB in deze maatregelen.

 • Alle accommodaties blijven tot in ieder geval tot en met 1 juni gesloten. Dat geldt ook voor SETT. Alle trainingen, activiteiten en toernooien die gepland stonden voor de komende weken, komen te vervallen.
 • De voorjaarscompetitie voor jeugd en senioren is per direct beëindigd. Binnen de poules zijn er geen kampioenen of degradanten. Dat betekent dat elk team volgend jaar in dezelfde klasse zal uitkomen. De poule-indeling zal waarschijnlijk wel veranderen.
 • Verder willen we vragen alle jeugdleden die vanaf september graag competitie willen spelen contact op te nemen met Boy de Wilde. Dan kan hij jullie hier in de komende weken voor aanmelden.

Tot slot: In deze vervelende tijden, willen wij als SETT jullie toch trainingen en activiteiten aanbieden in de komende weken. Binnenkort ontvangen jullie hier meer informatie over. Houd daarom je mailbox goed in de gaten!

Met vriendelijke groet, Het SETT-bestuur

+++

Important: New measures taken due COVID-19/corona virus

Dear members,

As promised, we would update you when new developments would take place regarding the corona virus. This is an update on the new measures that the NTTB has taken following the press conference last Monday. SETT follows the NTTB in these measures. 

 • All accommodations will remain closed until at least 1 June. This also applies to SETT. All training, activities and tournaments scheduled for the coming weeks will be canceled;
 • Thee spring competition for both youth and seniors has ended immediately. Within the poules there are no champions or relegants. That means that each team will play in the same level next year. The group format will probably change.
 • We would also like to ask all youth members who would like to participate in the competition, starting in September, to contact Boy de Wilde. He can then sign you up for this in the coming weeks.

Finally: In these difficult times, we as SETT still want to offer you training and activities in the coming weeks. You will receive more information about this soon. So keep an eye on your mailbox!

With kind regards, The SETT board

Boy en Samuel winnen op SETT-kampioenschappen

Op zaterdag 18 januari 2020 zijn de SETT-kampioenschappen gespeeld. Er werd gespeeld in 3 poules. Na de poules werden kruisfinales gespeeld. Bij de jeugd won Samuel van Jullian in de halve finale en Noury van Dirk. Jullian was in de kleine finale te sterk voor Dirk en werd derde. Samuel was in een mooie finale sterker dan Noury en pakte de titel bij de junioren. Verdienstelijk was het debuut van Jasper die mooie partijen speelde, maar helaas in de kwartfinale strandde. Bij senioren won Ronald van Daniel in de halve finale en Boy nipt van Rene. In een spannende finale won Boy op het nippertje van Ronald en werd zo de nieuwe SETT-kampioen. Na afloop zijn we naar De Haagsche Beek gegaan om lekker te eten. Tussen de gangen door werd SETT duo 2 gehuldigd, omdat zij kampioen waren geworden. Ook werd er stil gestaan bij het naderend afscheid van Kelly, die na 7 jaar als combinatiefunctionaris gaat stoppen. Gelukkig blijft ze nog wel betrokken bij de club.

Spanning op tweede basisscholentoernooi

Op woensdag 15 januari speelden De Europese school, De Zonnebloem en de Houtrustschool tegen elkaar. 53 spelers streden om de medailles en de eer. Na een gezellig, spannen en sportief toernooi nam de Zonnebloem 3, Houtrust 4 en de Europese School 5 prijzen mee naar huis. Ook mogen de winnaars en de nummers 2 naar de landelijke finale in mei in Nieuwegein. Veel succes daar!

Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp en iedereen hopen we volgend jaar weer te zien!

Drukte bij SETT op het Schoolsport tafeltennistoernooi

Op woensdag 8 januari 2020 was de eerste speeldag van het Schoolsport Tafeltennistoernooi. Bij de 3 verenigingen (HTTV070, VVV en SETT) was het heel druk, maar gezellig. 158 spelers van 13 basisscholen streden hard, maar sportief om de medailles. Bij SETT speelden 5 scholen uit Scheveningen. De grote winnaar werd de “thuisspelende” Galvanischool. Zij pakten 9 medailles. Komende woensdag is het de beurt aan de scholen uit Segbroek, Escamp en Loosduinen. Heel veel succes!

 

 

 

Sinterklaastrainingen

Op dinsdag 3 en woensdag 4 december waren de traditionele sinterklaastrainingen. Beide trainingsgroepen konden hun krachten meten op de Fatels. De tafeltennistafels waren langer, kleiner, schuiner, gedraaid. Kortom allesbehalve normaal. Hierna moest er geserveerd worden op de sinterklaastafel. Alles wat geraakt werd mocht je opeten/opdrinken. Dit bleek voor de spelers in beide groepen nog een lastige opgave, maar uiteindelijk ging iedereen met een handjevol naar huis!